Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Ceder klikt – Versie April 2022


Definities


Offerte: alle aanbiedingen van Ceder klikt aan personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen de fotograaf en opdrachtgever.
Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.

Fotograaf: Ceder klikt, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer. Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee de fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden
Annuleren: ontbinding van de overeenkomstAlgemeen


1.1 Op alle foto’s, teksten en ander werk van Ceder klikt rust auteursrecht. De foto’s op www.cederklikt.nl zijn alleen bestemd voor de eigenaar van Ceder klikt. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar mogen deze niet verder openbaar maken of verveelvoudigen.
1.2 Ondanks de uiterste zorg die de fotograaf aan de correctheid en volledigheid van deze website heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst.
1.3 De fotograaf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.
1.4 De fotograaf behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
1.5 Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op overeenkomsten met natuurlijke personen, niet handelend in beroep of bedrijf. Voor commerciële opdrachten en aankopen gelieve contact op te nemen voor nadere prijzen en voorwaarden.
1.6 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, prijslijsten, aanbiedingen, overeenkomsten en nabestellingen.
1.7 De fotograaf treft de nodige maatregelen om de kans op storingen en fouten tijdens de opnamen tot een minimum te beperken, maar is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen buiten de schuld van de fotograaf om.
1.8 Instellingen, organisaties of personen, die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade berokkenen aan hun identiteit of anderszins, kunnen een met reden onderbouwde klacht indienen. Voor zover uit uw klacht de onrechtmatigheid van de gepubliceerde foto blijkt, zal deze door de fotograaf van haar website worden verwijderd.
1.9 Afwijkingen van, of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover deze door de fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
1.10 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van toepassing. De fotograaf en de wederpartij zullen in onderling overleg vervangende bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de eventueel vernietigde bepalingen in acht genomen wordt.
1.11 De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.

1.12 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten na deze termijn worden niet meer in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichtingen niet op.

1.13 Ceder klikt zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, voor zover locatie en overige omstandigheden dit toelaten en in de stijl waarin de fotograaf gebruikelijk werkt.
1.14 Ceder klikt zal alleen kleurcorrecties en contrast wijzigen aan de foto’s. Ook is het mogelijk tijdelijke schade aan de huid weg te werken. Er zullen geen verdere correcties uitgevoerd, zoals het verwijderen van storende elementen of andere grote wijzigingen aan omgeving of personen, tenzij anders overeengekomen.

1.15 Ceder klikt hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden. De fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.
1.16 De Fotograaf zal naar eigen inzicht en eigen stijl het album ontwerpen zonder inmenging van de opdrachtgever. Opdrachtgever krijgt de gelegenheid om na ontvangst van het ontwerp wijzigingen door te geven.

1.17 Ceder klikt kan hooguit aansprakelijk worden gesteld voor het factuurbedrag en niet daarboven. Ook als er schade ontstaat bij de opdrachtgever – tenzij er opzet of grove nalatigheid in het spel is van de kant van de Fotograaf.
1.18 Ceder klikt werkt met aaneengesloten uren, tenzij anders overeengekomen.

1.19 De fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie of de trouwreportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen. Hieronder, doch niet uitsluitend begrepen, de nodige toestemming om op de door opdrachtgevers gekozen locatie(s) te mogen fotograferen.

1.20 De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zij van de fotograaf of diens vertegenwoordigers. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.Auteursrecht


2.1 De fotograaf is en blijft rechthebbende van het auteursrecht op alle foto’s en ander werk, die door de fotograaf zijn gemaakt en ontworpen.
2.2 De fotograaf behoudt het digitale origineel.
2.3 Voor zover Ceder klikt een licentie heeft verleend voor gebruik van haar werk, is dit met behoud van persoonlijkheidsrechten, waaronder het recht op naamsvermelding.Prijsopgaven, betalingen en prijzen.


3.1 Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de fotograaf, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit. De prijs op de offerte is tot 2 maanden na de offertedatum geldig, met bevestigen wordt de prijs vastgelegd.
3.2 De prijs luidt in euro’s.

Tenzij anders vermeld zijn de prijzen:
– inclusief BTW (ivm deelneming aan de Kleine OndernemeningsRegeling wordt er 0% BTW berekend: Vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB)
– inclusief reiskosten
3.3 De vergoeding wordt schriftelijk na offerte overeengekomen. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

3.4 Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.
3.5 Foto’s, het trouwalbum en andere producten of werken worden niet eerder geleverd dan dat deze facturen voldaan zijn.

3.6 De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf binnen 7 dagen op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen gelden en vervalt enig recht van de wederpartij op reclamatie.

3.7 Tenzij anders overeengekomen dient de betaling van de opdracht voor of aan het begin van de opdracht voldaan te zijn.
3.8 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de hierboven bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.
3.9 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.Annulering voorwaarden


4.1 Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail.
4.2 Annuleren voor foto shoots dient minimaal 48 uur voor de gemaakte afspraak gedaan te worden, is dit niet het geval, dan zal Ceder klikt 50% van de overeengekomen vergoeding in rekening brengen.
4.3 Bij het annuleren van een bruidsreportage, nadat de bevestiging hiervan schriftelijk is toegekend, geldt de volgende annuleringregeling:
4.4 Bij annulering binnen 2 maanden tot de bruidsreportage is 50 % van het overeengekomen bedrag van de bruidsreportage verschuldigd.
Bij annulering binnen 1 maand tot de bruidsreportage is 60 % van het overeengekomen bedrag van de bruidsreportage verschuldigd
Bij annulering binnen 15 dagen tot de bruidsreportage is 80 % van het overeengekomen bedrag van de bruidsreportage verschuldigd. Tenzij anders is overeengekomenPublicatierecht


5.1 De fotograaf behoudt zich het recht voor de foto’s en werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend website, weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal. Tevens behoudt de fotograaf het recht voor afdrukken en gebruikslicenties van deze werken en foto’s aan derden te verkopen. Bovenstaande tenzij anders overeengekomen.

error: Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd tegen verspreiding